Polityka RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  KANCELARI RADCY PRAWNEGO W BYDGOSZCZY

 1. Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska ul. Świętojańska 3/2, 85-077 Bydgoszcz tel.602494335 biuro@kancelariapodraska.pl, kancelariapodraska.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
 • wypełnienia obowiązku prawnego poprzez świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki radcy prawnego (art.6ust.1lit.c)
 • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b);
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mediatorach-art..183/1/kpc -art..6ust.1lit.c RODO,
 • do wykonania umowy o mediacje-art.6ust.1lit.b RODO,
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów-art..6ust.1lit.a RODO
 1. Udostępnieniu podlegają : dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane podane przez klienta niezbędne do prowadzenia sprawy, dane stron mediacji.
 2. Odbiorcami danych są : sądy, upoważnione osoby, w celu realizacji powierzonej sprawy.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / poza Unią Europejską.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 :

a/ w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych – do czasu wypełnienia tych zobowiązań, do upływu okresu przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa :

b/ w zakresie realizacji zawartych umów – do czasu zakończenia realizacji umowy, do upływu okresu przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa :

c/w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę- do czasu niezwłocznego usunięcia danych w oparciu o zgłoszone żądanie  osoby, której dane dotyczą

d/do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, o ile nie  istnieją prawnie uzasadnione potrzeby dalszego przetwarzania.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a/ żądać dostępu do swoich danych, a  także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia

b/ wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c/ wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Ośrodek Mediacji przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 9art.21 ust.1 RODO)

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w tym RODO.

 1. Dane osobowe są przekazywane Kancelarii : klientów, sąd kierujący sprawę do mediacji , strony mediacji, pełnomocników stron,
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia pomocy prawnej, zastępstwa prawnego, przeprowadzenie mediacji, zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia wnioskowanych czynności. W przypadku niedostarczenia wymaganych danych osobowych nie będzie można wykonać wnioskowanych czynności lub zawrzeć umowy lub wypełnić uzasadnionych interesów Kancelarii.

 

Podstawa prawna: art.13ust.1i ust.2 oraz art.14ust.1i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 9 UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE ( RODO) stosowanego od 25.05.2018r.

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska

realizacja estinet.pl